VỀ HÀ TÂY ĐI EM VÀ HAI BÀI NỮA

VỀ HÀ TAY ĐI EM 

https://www.facebook.com/chuhoang.van.1/videos/2106728776223773/

NĂM 17 TUỔI 

https://www.facebook.com/chuhoang.van.1/videos/2106666216230029/

HÀ TÂY QUÊ LUA 

https://www.facebook.com/chuhoang.van.1/videos/2106249639605020/