GIẬN HỜN ĐÊM CUỐI

GIẬN HỜN ĐÊM CUỐI 

chu thanh Tùng

tưởng dễ

https://www.youtube.com/watch?v=wISNp3V3LfA&t=25s